📣🌺🌾Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tư cách lưu trú ... [FACEBOOK]

2021.01.25

📣🌺🌾Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tư cách lưu trú có sự thay đổi‼️‼️‼️

👉"Đối với những bạn đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú hoặc những bạn đang xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú thì thường sẽ có hiệu lực 3 tháng, nhưng nay sẽ được xử lý đặc biệt như sau:"

Ngày giấy chứng nhận tư cách lưu trú được làm từ ngày 1/10/2019 ~ 31/12 → thì sẽ có hiệu lực đến ngày 30/4/2021 (giống từ trước tới nay)

...

Ngày giấy chứng nhận tư cách lưu trú được làm từ ngày 1/1/2020 ~ 30/1/2021 → thì sẽ có hiệu lực đến ngày 31/7/2021

Ngày giấy chứng nhận tư cách lưu trú được làm từ ngày 31/1/2021 trở về sau → thì sẽ có hiệu lực 6 tháng tính từ ngày cấp

Các bạn hãy tham khảo nhé‼️‼️‼️

食品の画像のようです
食品の画像のようです
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る