📣🌺🌾 Đây là trang hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định. 👉K... [FACEBOOK]

2020.10.17

📣🌺🌾 Đây là trang hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định.

👉Kết nối giữa các doanh nghiệp muốn sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài theo kỹ năng đặc định và người nước ngoài muốn làm việc theo chế độ kỹ năng đặc định.

🌸Từ tháng 10/2020 đến tháng 02/2021 sẽ tổ chức sự kiện kết nối ở 47 tỉnh thành.

...

Các bạn tham khảo nhé‼️‼️‼️

http://www.ssw.go.jp/vi/

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る