📣📣📣Văn phòng nội các của chính phủ đã làm tờ rơi giới thi... [FACEBOOK]

2020.07.02

📣📣📣Văn phòng nội các của chính phủ đã làm tờ rơi giới thiệu về trang web và phần mềm ứng dụng tải trên điện thoại để có thể biết thông tin về thiên tai của Nhật Bản. 😍😍😍

🍀🍀🍀 Các bạn hãy tải về và dán ở nơi nào có thể thấy được ngay lập tức thì rất tiện lợi ạ‼️

www.bousai.go.jp/kokus…/…/img/03_bousai_guidebook_Web_VN.pdf

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る