📣📣📣Bộ Y Tế, Phúc Lợi, Xã Hội đã cung cấp tài liệu giáo dụ... [FACEBOOK]

2020.06.26

📣📣📣Bộ Y Tế, Phúc Lợi, Xã Hội đã cung cấp tài liệu giáo dục có thể áp dụng trong biện pháp vệ sinh an toàn sức khỏe của người lao động nước ngoài.
Vì có cả tiếng Việt nên các bạn tham khảo nhé!

https://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsu…/bunya/0000186714.html

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る