📣📣📣 Đối với những bạn có quốc tịch Philippines, Việt Nam,... [FACEBOOK]

2020.06.16

📣📣📣 Đối với những bạn có quốc tịch Philippines, Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Nepal hoặc Myanmar và đến Nhật Bản với tư cách visa trung dài hạn, sau ngày 1 tháng 7 năm 2020, trong giai đoạn đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nộp xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú, bạn phải nộp giấy chứng nhận không có bệnh lao được cấp bởi cơ quan y tế mà chính phủ Nhật Bản chỉ định, và phải có dự định tiến hành sàng lọc bệnh lao trước khi nhập quốc vào Nhật Bản.

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

https://www.mhlw.go.jp/…/kekkaku-kansensho…/index_00006.html

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る