📣📣📣 Đã có công bố bản tiếng Việt về “Nỗ lực hướng đến việ... [FACEBOOK]

2020.05.26

📣📣📣 Đã có công bố bản tiếng Việt về “Nỗ lực hướng đến việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và thực hiện kiểu xã hội cùng chung sống với người nước ngoài” của tài liệu chung về chế độ kỹ năng đặc định. Các bạn hãy kiểm tra nhé!

http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanri01_00127.html

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る