BỘ NỘI VỤ ĐÃ CÓ CÔNG BỐ VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN 10 VẠN YÊN VÀ... [FACEBOOK]

2020.04.20

BỘ NỘI VỤ ĐÃ CÓ CÔNG BỐ VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN 10 VẠN YÊN VÀ THỦ TỤC ĐỂ NHẬN.

🌹🌹🌹ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP VÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP:
☛ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP LÀ NGƯỜI ĐƯỢC GHI TÊN TRONG SỔ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CƠ BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ở NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG (NGÀY 27/4/2020)

...

🌸 Đối tượng:
- Tất cả những người được ghi tên trong sổ đăng ký thường trú cơ bản của địa phương ở thời điểm ngày 27 tháng này, không phân biệt quốc tịch.
- Cụ thể là người Nhật sống ở Nhật và người nước ngoài đã có tư cách lưu trú trên 3 tháng và đã đăng ký thẻ cư trú jyuminhyo.

🌸 Về thủ tục:
- Chủ hộ gia đình sẽ điền tên và số tài khoản ngân hàng vào đơn xin nhận trợ cấp được gửi từ Ủy Ban Nhân Dân thành phố nơi đang ở, và nếu gửi kèm bản sao giấy tờ xác nhận thông tin cá nhân, giấy tờ có thể xác nhận tài khoản ngân hàng, thì tổng số tiền trợ cấp của cả gia đình sẽ được gửi vào số tài khoản chủ hộ.

- Ngoài ra, những người có thẻ My number thì có thể được xin nhận trợ cấp qua mạng.

🌸 Thời hạn xin nhận trợ cấp:
- Từ ngày bắt đầu nhận đơn được quy định bởi Ủy Ban Nhân Dân thành phố nơi đang ở, trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu nhận đơn.
- Ngày bắt đầu nhận đơn do Ủy Ban Nhân Dân thành phố nơi đang ở sẽ quy định. Và Bộ Nội Vụ đã nói rằng nhanh nhất là vào giữa tháng tới sẽ bắt đầu.

https://www.soumu.go.jp/…/gyoumukan…/covid-19/kyufukin.html…

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る