Đây là kết quả tư vấn, hỗ trợ của trang Facebook G8 của chún... [FACEBOOK]

2019.09.25

Đây là kết quả tư vấn, hỗ trợ của trang Facebook G8 của chúng tôi, quả thật cuối cùng chúng tôi đã có thể xây dựng được một cầu nối tuyệt vời giữa người được tư vấn và công ty tiếp nhận! Đây là người đầu tiên có được tư cách lưu trú của “kỹ năng đặc định”!
Từ bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành xin VISA ở đại sứ quán Nhật tại Việt Nam. Và VISA thì có lẽ chắc chắn sẽ được cấp!
Hiện tại văn phòng chúng tôi đang tiến hành xin tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định” của nhiều vị khác.
Chúng tôi đang dần dần xây dựng được một chiếc cầu nối tuyệt vời giữa Nhật Việt!

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る