Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - 在ベトナム日本国大使館201... [FACEBOOK]

2019.09.06
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - 在ベトナム日本国大使館

ベトナム国政府認定技能実習生送出機関リストからの一部送出機関の削除
Về việc xóa tên một số doanh nghiệp khỏi danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản d...o Chính phủ Việt Nam chứng nhận

【日本語/Tiếng Nhật】
 本年9月4日,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省から外国人技能実習機構に対し,下記の2つの送出機関について,日ベトナム間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除する予定であるとの連絡がありました。
これを受け,本日以降,外国人技能実習機構に対し,技能実習計画の認定申請を行う際に下記の機関を送出機関として利用することはできませんので,その旨お知らせします。(同様のお知らせを外国人技能実習機構ホームページにおいても公表しています。)

         記

1.TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company
(ベトナムTTC人材株式会社)

2.Viet Human Resources Connection Joint Stock Company
(ベトナム人材接続会社)

【ベトナム語/Tiếng Việt】
 Ngày 4 tháng 9, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam đã liên lạc với Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (OTIT) rằng căn cứ quy định của Bản ghi nhớ hợp tác song phương về thực tập kỹ năng đã ký kết giữa Nhật Bản và Việt Nam, Bộ này dự định xóa tên hai doanh nghiệp dưới đây khỏi danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản.
Với lý do đó, chúng tôi xin thông báo rằng kể từ nay về sau khi làm thủ tục xin phê duyệt kế hoạch thực tập kỹ năng tại Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài sẽ không thể sử dụng hai doanh nghiệp phái cử đã nêu. (Thông báo này cũng được đăng tải trên Website của Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài).

1. Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam (TTC Vietnam Human Resources Joint Stock Company)
2. Công ty cổ phần kết nối nhân lực Việt (Viet Human Resources Connection Joint Stock Company)

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る