Kết quả của kỳ thi (vào ngày 25 (thứ bảy) ~ngày 27( thứ hai)... [FACEBOOK]

2019.07.01

Kết quả của kỳ thi (vào ngày 25 (thứ bảy) ~ngày 27( thứ hai) tháng 5 năm 2019) của kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ・đánh giá tay nghề của ngành điều dưỡng vào lần 2 ở Philippin đã được công bố.

Và kết quả bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản tiêu chuẩn giao lưu quốc tế(JFT-Basic)được tổ chức đồng thời cũng đã xuất hiện.

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る