Văn phòng của chúng tôi đã được Bộ Tư Pháp công nhận là một ... [FACEBOOK]

2019.05.24

Văn phòng của chúng tôi đã được Bộ Tư Pháp công nhận là một "Cơ quan hỗ trợ đăng ký" để hỗ trợ cho người lao động nước ngoài theo dạng kỹ năng đặc định! (Số đăng ký: Số 19-000084)

* “Cơ quan hỗ trợ đăng ký” là cơ quan có thể tiến hành thực hiện hỗ trợ, dựa trên kế hoạch hỗ trợ người lao động nước ngoài dạng kỹ năng đặc định số 1, bằng hợp đồng ủy thác hỗ trợ với công ty tiếp nhận, liên quan đến tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định”.

http://www.moj.go.jp/nyuukokuk…/…/nyuukokukanr...i07_00205.html

当事務所は、法務省から特定技能外国人を支援するための「登録支援機関」の認定を受けました!(登録番号:19登-000084)

*登録支援機関とは、在留資格「特定技能」に関して、受入れ企業との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施を行うことができる機関を言います。

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る